In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ แนะแนว ชุมนุม)

2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ  แนะแนว  ชุมนุม)

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางที่กระทรวงจัดขึ้นจัดทำแผนการเรียนการสอน

2.  หัวหน้างานและหัวหน้าสายชั้นวางแผนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. ปรับปรุงแผนการเรียนของแต่ละระดับชั้น

4. นำแผนการเรียนให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการ

5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

6. จัดทำแผนการเรียนที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

7. แจ้งแผนการเรียนให้หัวหน้าสายชั้นทราบ เพื่อกำหนดครูผู้สอน

8. กำหนดแบบฟอร์มการบันทึกการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบต่าง ๆ ให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้อำนวยการ

9. ดำเนินการจัดตารางสอนที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าสายชั้นได้กำหนดครูผู้สอนไว้

10. เก็บรวบรวมตารางสอนทุกระดับชั้น

11. ทบทวนความสอดคล้องของรายละเอียดในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำเสนอหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

12. ติดตามและประเมินการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าสายชั้น หัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 09:00 น.)