In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


1. สำรวจประสานงานกับหัวหน้าสายชั้นฝ่ายวิชาการในการจัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน

2. งานสร้างแบบทดสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงแบบทดสอบร่วมกับคณะกรรมการกลางในการจัดทำข้อสอบ

3. จัดการสอบร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

4. งานสำรวจ  และติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

5. งานประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษา

6. งานข้อมูล/สถิติ

7. ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ควบคุมดูแลการพิมพ์ข้อสอบและประสานงานกับงานโรเนียว

8. จัดทำระเบียบงานวัดผล  และปฏิทินปฏิบัติงานของการออกข้อสอบให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน

9. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนา การเรียนการสอน  และงานวัดผลของโรงเรียน

10. สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ  และกลุ่มที่ต้องซ่อมเสริมและช่วยเหลือโดยประสานงานกับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มีสัมฤทธิผลตามแผนที่กำหนด

11. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เพื่อวิเคราะห์ระดับคุณภาพของผู้เรียน

12. แสวงหาแนวทางใหม่ในการวัดผล  ให้นำแนวคิด  วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงให้การวัดผลของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

13. ควบคุม  ดูแล  เครื่องมือวัดผลร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าสายชั้น  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

14. ติดตามผลการสอนซ่อมเสริมจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงงานระเบียบให้เป็นปัจจุบัน โดยประสานงานกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

15. พิจารณาการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน  ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสายชั้น

16. ควบคุม  ดูแลห้องทะเบียน-วัดผลโดยประสานงานกับผู้ช่วยผู้อำนวยกายฝ่ายวิชาการ

17. รวบรวมข้อมูล  สารสนเทศของงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 16:44 น.)