In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หัวหน้างานแนะแนว

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานแนะแนว

1. งานบริการรวบรวมข้อมูล  จัดทำระเบียนสะสม  การสร้างและรวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบ

2. ประสานงานกับฝ่ายปกครองในการเยี่ยมบ้านและติดต่อผู้ปกครอง

3. การรวมรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพ

4. การจัดทำป้ายนิเทศ  การเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา

5. จัดทำคู่มืองานแนะแนว  และรวบรวมข้อมูล  สาขาวิชา  และคณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สามารถอ่านและศึกษาด้วยตนเองได้

6. จัดทำเอกสารแนะแนวสัมพันธ์ด้วยตนเองได้

7. การนำศิษย์เก่าพบรุ่นน้อง  ประสานงานวันพบผู้ปกครองกับฝ่ายวิชาการและหัวหน้าระดับชั้น

8. ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่ม

9. การจัดทำสถิติปัญหา  การให้บริการแก่ผู้ปกครอง

10. การสำรวจและพิจารณาทุนแก่นักเรียน  โดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายปกครอง

11. การปฐมนิเทศโครงการแนะแนว  การช่วยเหลือนักเรียนเลือกแผนการเรียน  ช่วยเหลือด้านปัญหาการเรียน  การสำรวจความสนใจในอาชีพ  และการติดต่อแหล่งจัดหางาน

12. การจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน  ร่วมกับฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

13. การติดต่อนักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อจัดทำสารสนเทศ

14. การติดตามผลโครงการต่าง ๆ ของงานแนะแนว

15. การติดตามนักเรียนที่มารับคำปรึกษา  และการติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนแล้ว

16. การจัดทำสถิติ  การศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17. จัดทำแผนงานงบประมาณ  โครงการของงานแนะแนว

18. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนวปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย