In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หัวหน้างานห้องสมุด

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานห้องสมุด


1. จัดหาหนังสือและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด  ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

2. วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือทำบัตรรายการ  บรรณานุกรม  ดรรชนี  สาระสังเขป

3. จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

5. ศึกษา  ค้นคว้า  การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด

6. จัดทำงบประมาณ  โครงการ  ของห้องสมุด  โดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการ

7. จัดทำสถิติของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ในการใช้บริการห้องสมุด

8. จัดประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ในห้องสมุด  ให้ครูและนักเรียนได้รับทราบ

9. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  และกิจกรรมการใช้ห้องสมุดกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเมื่อสิ้นปีการศึกษา

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย