In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ครูประจำวิชา

หน้าที่และความรับผิดชอบของครูประจำวิชา


1. สำรวจการมาโรงเรียนของนักเรียนและสรุปส่งที่หัวหน้าสายชั้น

2. ติดตามผลการเรียน  คะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนจากครูประจำชั้นต่าง ๆ เพื่อแก้ไข และปรับปรุงการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

3. เอาใจใส่ตรวจตราการทำงานของนักเรียน

4. เอาใจใส่ดูแลนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียนโดยเคร่งครัด

5. แจ้งกำหนดการสอบระหว่างเรียน  ระหว่างภาคเรียน  และปลายภาคเรียน  และสอบแก้ตัวให้นักเรียนทราบ  ตรวจตรา  ดูแลการแต่งกาย  ความสะอาด  การรักษาอนามัย  และสุขภาพนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

6. เมื่อรับนโยบายหรือการประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของนักเรียนจากฝ่ายบริหารต้องนำไปเน้นให้นักเรียนในชั้นได้ทราบทุกครั้ง

7. มีการปรึกษาหารือระหว่างครูประจำชั้นด้วยกัน  เพื่อทำหน้าที่ครูประจำชั้นได้อย่างสมบูรณ์

8. เป็นที่ปรึกษาของนักเรียน  ดูแลทุกข์สุข  สวัสดิการ  การเรียน  ติดตามผลการเรียนให้คะแนะนำเกี่ยวกับการเรียน

9. ส่งเสริมความดี  ความสามารถและทำโทษนักเรียนแล้วแต่กรณี

10. ครูประจำชั้นต้องถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอย่างยิ่ง  ที่จะต้องติดต่อกับผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องความประพฤติหรือเรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ถ้านักเรียนมาสายหรือขาดเรียนเกิน  3  วัน  ต้องติดต่อและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ปกครองทราบ  หากขาด  5  วันติดต่อกันให้แจ้งต่อฝ่ายทะเบียนเพื่อดำเนินการต่อไป

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย