In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

หัวหน้าสายชั้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าสายชั้น

 

1. ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ในการบริหารโรงเรียน

2. ประชุมครุในระดับชั้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและนโยบาย มีการติดตามผลการดำเนินงานในระดับชั้น และขอบข่ายงานที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ควบคุมการเข้าแถวเคารพธงชาติและเข้าห้องเรียนสวดมนต์ตอนเช้า

4. ควบคุมดูแลเรื่องการเรียน ความประพฤติ การแต่งกาย สุขภาพอนามัยตลอดจนความเป็นอยู่ ทุกข์สุขของนักเรียนในสายชั้นที่รับผิดชอบ

5. ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

6. กวดขันการทำความสะอาดภายในและภายนอกห้องเรียนในสายชั้นที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยเป็นปกติเสมอ รับผิดชอบดูแลพัสดุประจำสายชั้น ถ้าชำรุดหรือเสียหายให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานของโรงเรียน

7. ส่งเสริมการเรียนของนักเรียนในสายชั้นที่รับผิดชอบทุกรายวิชา โดยติดต่อสอบถามครูผู้สอนประจำวิชา

8. ติดตาม ดูแล การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสายชั้นร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาความดีความชอบของครู

9. เมื่อพบนักเรียนผิดระเบียบวินัยใด ๆ ต้องดำเนินการอบรมว่ากล่าวตักเตือน และ/หรือลงโทษตามควรแก่นักเรียน ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงส่งให้ฝ่ายปกครองดำเนินการแก้ไขต่อไป

10. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของครู การแต่งกายของครูในระดับสายชั้นให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

11. ติดตาม ดูแล และจัดครูเข้าสอนแทน ในกรณีที่ครูในสายชั้นมาสามารถมาสอนได้ และสรุปผลการจัดสอนแทนเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย