กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560