กิจกรรม BIG CLEANING DAY

ฝ่ายบริการโรงเรียนมารดานฤมลได้จัดทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ขึ้น

เพื่อจัดกิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากร

และนักเรียนรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีโดยเริ่มกิจกรรมการสะสางสิ่งของในห้องปฏิบัติการห้องพักครู ห้องเรียน สำรวจสิ่งของต่าง ๆ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบแยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออกเพื่อจัดของที่ไม่ต้องการให้ออกไปจากห้อง

พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน ทุกบริเวณให้อยู่ในความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกต่อการนำไปใช้งาน

ปฏิบัติได้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

ในวัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561

ณ โรงเรียนมารดานฤมล