In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เด็กปฐมวัย 2-5 ปี  มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุล และ  เต็มตาม    ศักยภาพของบุคคล เสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเองที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ ควบคู่กับความสมบูรณ์     ด้านร่างกายและสติปัญญา ความรัก และศรัทธาในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมรอบตัวรู้จักปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย